Reklama
Malířské barvy HET 15+3 KG

 Malířské barvy HET 15+3 Kg ( KLASIK, PREMIUM, HETMAL )  nelze odesílat přepravní službou na dobírku - slabý obal - dochází k poškození při přepravě, tyto nezasíláme.

Barvy Tom

 


Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

 

    1.         Všeobecná ustanovení

     2.         Předmět smlouvy

     3.         Místo plnění

     4.         Objednání zboží, uzavření smlouvy

     5.         Cena zboží a platební podmínky

     6.         Dodací lhůta

    7 .        Doprava

    8.         Záruční podmínky

    9.         Reklamační řád

  10.      Bezpečnost a ochrana informací

  11.         Závěrečná ustanovení


 

1. Všeobecná ustanovení


Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( www.barvylakytom.cz ) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Fotografie, váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.barvylakytom.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Internetový prodejce www.barvylakytom.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 

- Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

- Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.

- Vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli   to pro daný druh zboží obvyklé.


3. Místo plnění


Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy


a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.


5. Cena zboží a platební podmínky


Ceny uvedené v tomto článku již obsahují DPH

a)  Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny pro ČR:

 

Způsob platby

Cena s DPH

 Hotově při osobním odběru na prodejně Barvy laky Tom v Šenově

zdarma

 Bankovní převod – platba předem: banka  Fio a.s.                        

zdarma

Dobírka - všichni dopravci

           30,- Kč
Platba kartou 

 0,- Kč

 

 


b) Nabídkové ceny uvedené na www.barvylakytom.cz. jsou platné v okamžiku objednání a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu, případně dobírku a platbu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

c) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem i daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

d) V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat nevratnou avšak z kupní ceny zboží při jeho úhradě odpočitatelnou finanční zálohu ve výši 30 až 50%. Stejnou zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

e) Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

f) “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


6. Dodací lhůta


a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b)  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 17:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru ještě tentýž den.  Pokud si objednáte zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 12:00 hod. pracovního dne,  bude vyexpedované ještě tentýž pracovní den.


c) Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Každá rezervace zboží je odečtena ze skladu a následně spárována z e-shopem až po fyzickém převzetí zboží zákazníkem. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

 


d) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem (zálohu) k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově, v provozovně prodávajícího.

e) Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. V případě, že objednávající nevyzvedne své zboží od přepravce včas a toto zboží bude doručeno zpátky prodávajícímu, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou dle těchto obchodních podmínek to jest cestu tam a zpátky, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč.


7. Doprava

 


Ceny v tomto článku jsou uvedené včetně balného a platné DPH.


Veškeré přepravy zboží se realizují v pracovní dny.


Finanční limit pro dopravu zdarma neplatí pro některé vybrané produkty značek Primalex, zboží delší než 1m a bublinkovou fólii. V detailu těchto produktů je uvedeno \\\"zpoplatněná doprava\\\" Pokud je v objednávce některé z uvedených produktů, není možné využít dopravy zdarma. Nákupní košík Vám dle obsahu vždy nabídne dostupné možnosti dopravy a jejích ceny. 


K váze zboží se automaticky připočítává i váha obalového materiálu, koeficientem plus 10% váhy zboží.

 

Doprava zdrama u objednávky nad 5.000,- Kč se vztahuje pouze na jeden balík ve váhovém limitu do 30 Kg, včetně obalového materiálu!

 

Při převzetí zásilky je kupující povinen řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé, ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na telefonním čísel: +420 736 671 846, kde se domluvíte na dalším postupu, vždy ale musí být sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravceBez tohoto protokolu není možné později po Vašem převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.

 
Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. Nevyzvednutá zásilka, bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu budou účtovány náklady spojené s cenou dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč a to i v případě, že cena za odeslání zásilky nebyla účtována.

 

a) Osobní odběr na prodejně Barvy laky Tom, pobočka Šenov

Po spárování Vaší objednávky se skladem a kontrole jestli zboží není rezervované jiným zákazníkem, Vám zašleme výzvu k osobnímu odběru mailem. Pokud se dostavíte pro zboží před touto výzvou, nemůžeme garantovat, dostupnost všech položek Vaší objednávky.

Zboží skladem objednané v pracovní den do 16.00 hod. je obvykle připravené k odběru ještě tentýž den. Produkty, které nejsou skladem, budou připravené k odběru ihned po jejich naskladnění. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

Zboží Vám budeme rezervovat od potvrzení po dobu tří pracovních dnů, poté bude vráceno zpátky k dalšímu prodeji. Potřebujete-li tuto dobu prodloužit uveďte to ve Vaší objednávce do poznámky. 
 

 

b) Přepravní společnost PPL  pro ČR

Objednávky nad 3.500 Kč včetně DPH doručujeme tímto způsobem dopravy zdarma.

Přepravní společnost GLS obvykle doručuje zboží do druhého pracovního dne po celé ČR a provádí  až 3 pokusy o doručení zásilky, není-li adresát zastižen.

V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3 hodinovým upřesněním času doručení. Pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS zprávu nebo e-mail. Dopravce telefonicky kontaktuje příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení.

Zboží skladem, které není již zarezervované jiným zákazníkem a objednané v pracovní den do 15.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne.

Produkty které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.

Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni podrobným e-mailem s číslem zásilky.

Tarifní sazby:

Hmotnost

Cena

do 10 kg

119,-

do 20 kg 119,-

do 30 kg

119,-

do 40 kg

dohodou

do 90 kg

 dohodou

do 135 kg

 dohodou

do 180 kg

 dohodou

do 225 kg

 dohodou

nad 225 kg

cena stanoveny dohodou

Pokud nebylo zboží hrazené předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 30,-Kč
 

 

c) Přepravní spol. Česká pošta

Tento způsob dopravy není nejvhodnější pro zasílání barev v plastových obalech, kde objem jednoho kusu překročí 7,5L, protože při přepravě a třízení na valníkových dopravnících České pošty dochází k častému poškození těchto balíků. 
 
Proto pro plastové obaly o objemu nad 7,5L doporučujeme k přepravě využít jiného přepravce z naší nabídky. Pokud si zákazník přesto na přepravu tohoto obsahu vybere jako přepravce Českou poštou, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 
 

Česká pošta zakazuje přepravovat chemikálie, hořlavé a žíravé látky, jako jsou syntetické barvy, ředidla, lepidla apod. Pokud si zákazník přesto na přepravu tohoto nepovoleného obsahu vybere jako přepravce Českou poštou, činí tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost. V případě poškození zásilky, která obsahuje výše uvedený obsah, Česká pošta nenese žádnou odpovědnost a takovou zásilku nelze u České pošty reklamovat.

 

 
Česká pošta obvykle doručuje do 24 hodin po celé ČR. Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky a Vy budete upozorněni tzv. Výzvou ve Vaší schránce.
 
Pokud si zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, bude automaticky odeslána zpět.


Balík na poštu, tarifní sazby pro ČR dle váhových kategorií:
 

Hmotnost

Cena

do 30 Kg

99,- Kč

Pokud nebylo zboží hrazeno předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 35,Kč. 
 

Balík do ruky, tarifní sazby pro ČR dle váhových kategorií:

Hmotnost

Cena

do 30 kg

99,- Kč

do 45 kg

114,- Kč

do 60 kg

178,- Kč

do 90 kg

267,- Kč

do 120 kg

356,- Kč

do 150 kg 445,- Kč
do 180 kg 534,- Kč
do 210 kg 623,- Kč

nad 210 kg

cena stanovená dohodou

 

Pokud nebylo zboží hrazeno předem bezhotovostně, je účtována dobírka ve výši 35,-Kč.


8. Záruční podmínky


a) V souladu s ustanoveními NOZ (Nového občanského zákonníka.) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes náš prodejní portál 
www.barvylakytom.cz.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, zboží doručtě na naší prodejnu Barvy laky Tom, adresa provozovny ul. U Alejského dvora 619 v Šenově za splnění těchhto podmínek:

 

·          zboží, ani jeho část nesmí známky opotřebení a nesmí být poškozené

·          zboží musí být kompletní

-      V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží zpět na dobírku. Takto vrácené zboží nebude        přijato a  prodlužujete tím dobu vyřízení.

 


b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení barvy provést zkoušku odstínu. V případě, že odstín neodpovídá vzorníku, může takovou barvu reklamovat, nesmí z ní ale spotřebovat více než 10% váhy, nebo množství nejmenšího balení daného odstínu.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 


9. Reklamační řád


Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat v naší provozovně na adrese Barvy laky Tom, pobočka Šenov, ul. U Alejského dvora 619, Šenov, nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace  

 


10. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně.

Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na korespondenční adresuBarvy laky Tom, Osadní 1778, Šenov u Ostravy, 739 34 ( sídlo firmy ).  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu: barvy.senov@seznam.cz. 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.


11. Závěrečná ujednání


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Práva povinnosti účastníků se řídí ustanoveními NOZ (Novým občanským zákoníkem ).

 


b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení barvy provést zkoušku odstínu. V případě, že odstín neodpovídá vzorníku, může takovou barvu reklamovat, nesmí z ní ale spotřebovat více než 10% váhy, nebo množství nejmenšího balení daného odstínu.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.  Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

Kontakt
Táňa Kubová
Táňa Kubová
Tel: +420 736 671 846

Telefonické objednávky a dotazy
Tel: +420 736 671 846

Táňa Kubová
Tel: 736671846


TOPlist